Radha Viswanathan @ Cleveland Thyagaraja Aradhana, 2010