C.M. Venkatachalam, Revathi Subramanian, Shekar Viswanathan and Srinivasan Praba